H e e m k u n d i g e   v e r e n i g i n g

 

STATUTEN   heemkundige vereniging Old Sillevold    (click hier)

Heemkundige vereniging Old Sillevold en haar plaats in de samenleving.

De doelstellingen van Old Sillevold zijn kort samengevat: de geschiedenisbeoefening van het dorp en het buitengebied, en het bewaren en veiligstellen van historisch materiaal.
De vereniging tracht zoveel mogelijk inwoners met de plaatselijke geschiedenis kennis te laten maken, o.a. door hen op te roepen lid te worden; de vereniging telt momenteel circa 200 leden. Old Sillevold belegt jaarlijks ca 7, veelal openbare bijeenkomsten waarop een geschiedkundig onderwerp, het dorp en/of buurtschappen betreffende, of soms ook wel een landelijk thema, behandeld wordt.
Dezelfde onderwerpen passeren eveneens de revue in het twee maal per jaar verschijnende verenigingsorgaan en in aparte – op één onderwerp gerichte – uitgaven.
De historische bibliotheek van de vereniging vervult bij dit alles een zeer nuttige functie. Daarnaast beheert zij een aantal historische collecties en archeologische verzamelingen. Old Sillevold treedt naar buiten door mee te werken aan plaatselijke culturele en toeristische initiatieven.
Een in het oog springende activiteit van de vereniging is de opzet van de berceau op de R.K. Begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat. Om de voorbije begraafcultuur te kunnen blijven tonen hebben hier – van deze begraafplaats afkomstige – cultureel-historisch waardevolle grafmonumenten een veilige plek gekregen.
De vereniging koestert het monumentenbestand van het dorp en het buitengebied.
Old Sillevold juicht het jaarlijks weerkerende fenomeen van de Open Monumentendag van harte toe en draagt o.a. in personele zin ook steeds bij aan het welslagen van dit evenement.
Old Sillevold beoogt met dit alles het historisch besef der leden en de totale bevolking zoveel mogelijk te actualiseren en intensiveren, en denkt daarmee een zeer nuttige functie voor de gehele samenleving te vervullen. Old Sillevold is de hoedster en bewaakster van de Silvoldse geschiedenis.

De vereniging is opgericht op 18 februari 1997.

Het bestuur wordt gevormd door:
voorzitter:
   Jan Pierik
secretaris:
    André Tangelder .............email:   info@oldsillevold.nl
penningmeester:
    Karin Hendriksen
archiefbeheerder:
    Willie Dieker
archeologie:
  
 Bas Boerakker
bestuurder:
   
 Ineke Mulder

 

De vereniging heeft diverse werkgroepen.

Werkgroep beeld en geluid
Oude foto's zijn zeer belangrijk voor deze werkgroep, alsmede ook films en video's. Het verzamelen en inventariseren ervan vraagt de nodige aandacht. Ook het interviewen van personen, die nog veel weten over het verleden van Silvolde, en het vastleggen van deze gesprekken op band en op schrift is belangrijk, evenals het vastleggen op foto en of video van veranderingen en manifestaties in Silvolde.

Werkgroep kunst(nijverheid) en geschiedenis
Bij kunst moet ook worden gedacht aan kunstnijverheid, waaronder wordt verstaan het ontwerpen zowel als het niet-machinaal vervaardigen van (gebruiks)voorwerpen met artistieke waarde. Bij geschiedenis gaat het niet alleen om het verleden van ons dorp maar ook om het verleden van o.a. onze bedrijven, middenstandszaken en verenigingen.

Werkgroep bodemvondsten
Deze werkgroep heeft een eigen onderkomen in het Pomphuus.
Onze vereniging beschikt reeds over een grote verzameling Silvoldse bodemvondsten van amateur-archeoloog Gerard Beekema.

Werkgroep exposities
Het is de bedoeling dat deze werkgroep zich bezig houdt met de technische aspecten van permanente en tijdelijke exposities, dus met datgene dat nodig is om iets te kunnen exposeren.
Er staan vitrines in zorgcentrum "de Schuylenburgh", de bibliotheek, en de Oude Mauritiuskerk of Protestantse kerk.

Wij houden eenmaal per jaar een ledenvergadering, terwijl met enige regelmaat een onderwerp wordt gekozen waar een lezing of een tentoonstelling over wordt gehouden.
U ziet een vereniging waar veel gebeurt en elk lid welkom is om op zijn manier een steentje bij te dragen of om alleen maar te genieten van het oude Silvolde.

Wat is het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek
Sinds het samengaan van de voormalige gemeenten Wisch en Gendringen in de gemeente Oude-IJsselstreek in januari 2005 werken ook de drie oudheidkundige verenigingen in de nieuwe gemeente samen op het gebied van monumentenbeleid.
Leden van de drie oudheidkundige verenigingen vormen samen het Monumentenplatform Oude IJsselstreek:

Bent u geïnteresseerd in het inventariseren en bewaren van cultuurhistorisch erfgoed? En woont u in de gemeente Oude IJsselstreek? Neem dan contact op met het Monumentenplatform Oude IJsselstreek:

Wat doet het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek
Het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek ziet het als haar taak de status van het cultuurhistorisch erfgoed te bewaken en daarover informatie te verzamelen. Die informatie kan gaan over aantasting van monumenten door milieu-invloeden, over achterstallig onderhoud, vernieling en verval, over sloopdreiging, verbouwingsplannen en bouwplannen in de directe omgeving, waardoor het monument en/of haar omgeving wordt aangetast.

Wat is Cultuurhistorisch erfgoed
Bij cultuurhistorische objecten moet u denken aan bouwkundig historische monumenten, zoals woningen, boerderijen, molens, industriële complexen, stratenpatronen en dorpsaanzichten. Maar het gaat ook om natuurhistorische monumenten, zoals bomen, bospercelen, poelen, bermbegroeiing, tuinen en akkers en historische gebruiksvoorwerpen zoals kaarten, familiewapens, boeken en geschriften. En natuurlijk zijn gebieden met archeologische waarde van cultuurhistorisch belang voor onze gemeente.

Acitiviteiten van het Monumentenplatform
Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst
In 2010 doorkruisten de leden van Monumentenplatform het hele gebied van Oude IJsselstreek en maakten een inventarisatie van panden die de moeite waard waren. Naast gebouwen werden ook landschapselementen en schuren in beeld gebracht. Vervolgens werd een groslijst samengesteld en aangeboden aan de gemeentelijke Cultuurhistorische Erfgoedcommissie voor verdere selectie.

Inventarisatie begraafplaatsen
In 2012 startten de leden van het Monumentenplatform een inventarisatie bij de begraafplaatsen in de gemeente Oude IJsselstreek. Gekeken is naar de cultuurhistorische aspecten van de begraafplaatsen en grafstenen, naar oorlogsgraven en naar bijzondere flora en fauna. In 2013 wordt de inventarisatie afgerond. Inmiddels is de gemeente Oude IJsselstreek bezig een aantal begraafplaatsen of onderdelen ervan op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.  

Deelname in gemeentelijke commissies
Vanuit het Monumentenplatform neemt een aantal leden deel in de gemeentelijke Cultuurhistorische Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voormalige welstandscommissie). Deze commissies geven advies aan het het college van B&W over cultuurhistorisch erfgoed en monumenten. Het college van B&W en de gemeenteraad nemen de uiteindelijke beslissingen.
Een lijst met gemeentelijk en rijksmonumenten is te vinden op de website van de gemeente Oude–IJsselstreek.


Monumentenprijs Oude IJsselstreek

Elk jaar kent het Monumentenplatform de monumentenprijs toe aan een eigenaar die met veel inzet zijn pand heeft gerestaureerd en in oude staat heeft hersteld. De prijs wordt tijdens Open-Monumenten-Dag in september in de vorm van een oorkonde en een historische boekwerk uitgereikt. Panden die de afgelopen jaren de monumentenprijs kregen uitgereikt, waren o.a. Huize Engbergen; de korenmolen in Voorst, voormalige café/winkel/bakkerij in Bontebrug; Villa Kalff, Silvoldseweg in Terborg; Meestershuus in Silvolde en ’t Anker in Ulft.

Open-Monumenten-Dag
Leden van het Monumentenplatform organiseren jaarlijks op de tweede zaterdag in september samen met andere organisaties via het gemeentelijke comité de Open-Monumenten-Dag. De activiteiten worden afgestemd op het landelijke thema.